Dostanou Roxy, Cross nebo Palác Akropolis dotace v dalších letech?

V lednu zastupitelé města Prahy schvalovali mimo jiné víceleté granty na roky 2018-2021. Jak si vedly vybrané pražské kluby nebo festivaly?

8.3. 2017 11:01:59 | informace | Carl W

Praha udělovala víceleté granty v oblasti kultury a umění pro následující roky a nakonec rozdá mezi vybrané subjekty v letech 2018 až 2021 téměř půl miliardy korun. Mezi žadateli o víceleté granty (tedy garantovanou státní dotaci) nechyběly kluby Roxy, Cross, Rock Café, Palác Akropolis nebo festivaly United Islands of Prague či Signal.

Pojďme si udělat krátký výtažek z lednového usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy a podívejme se, jak si dané subjekty vedly a dodejme, že kromě dotací hlavního města Prahy mohou příjemci žádat o dotace také městské části.

United Islands of Prague

Roční rozpočet (2018): 26.500.000,- Kč
Požadovaná částka (2018): 6.800.000,-
Bodové hodnocení komise: 82/100
Přidělená dotace (2018): 4.000.000,-

Anotace: Jedná se o 15. až 18. ročník festivalu United Islands Of Prague, největší multižánrový hudební festival, který se koná v historickém centru Prahy. Festival se soustředí na představování kvalitní produkce domácích i zahraničních umělců a vzhledem ke stoupajícímu renomé přehlídky očekává návštěvu více než 60.000 návštěvníků. Jedná se o největší pražskou open-air akci s pestrou a kvalitní nabídkou současných hudebních stylů. Cílem festivalu je představit českému publiku domácí i zahraniční alternativní kapely a také přinést kulturní oživení do samotného centra Prahy a propojit tak současné umělecké dění s historickými prostory města. Žadatel je dlouhodobým příjemcem podpory HMP v oblasti KUL, čerpá víceletý grant 2014 – 2 400.000 Kč, 2015 – 2.200.000 Kč, 2016 – 2.200.000 Kč, 2017 – 2.400.000 Kč

Návrh grantové komise: Festival United Island je jednou z hlavních kulturních akcí probíhajících v Praze. Je každoročně atraktivní svou dramaturgií i místem konání akcí v rámci festivalu. Každý ročník je hojně navštěvován nejen obyvateli Prahy, ale i diváky z celé ČR a zahraničí. Vzhledem k nekomerčnímu zaměření programu, výrazné městské působnosti a pro umožnění dalšího slibného vývoje je přidělení čtyřletého grantu  žádoucí.

Cross Club

Roční rozpočet (2018): 26.125.800,- Kč
Požadovaná částka (2018): 13.552.000,-
Bodové hodnocení komise: 78/100
Přidělená dotace (2018): 2.000.000,-

Anotace: Cross club svým unikátním designem a zaměřením obohacuje nabídku společenského a kulturního života Prahy. Za svoji jedenáctiletou existenci se zařadil mezi přední pražskou scénu, kde je utvářena značná část alternativní produkce. Projekt je zaměřen na zprostředkování různých složek alternativní kultury, a to za minimální vstupné, či dokonce zdarma. Hlavním cílem je kontinuálně představovat špičky současné alternativy a uvádět na své scéně významné světové umělce. Díky širokému spektru návštěvníků i různorodé dramaturgii zaznamenává Cross stále rostoucí publicitu a mediální ohlasy v zahraničí. Program je určen především pro mladší a střední generaci. Obsah projektu Crossclub 2018 – 2020 je souhrnem dílčích dramaturgických bloků, které se vzájemně prolínají v různých komponovaných a žánrově přesahových projektech mezinárodního významu. Každoročně se bude konat 603 produkcí, na kterých se v rámci různých akcí představí více jak 200 zahraničních headlinerů, 500 českých či zahraničních kapel, více než 1000 dj či producentských setů, uskuteční se 21 divadelních představeních různých forem, 13 vernisáží, 32 edukativních večerů, 4 fireshow, 9 Street food jamů, 4 výtvarné battly, 9 Friday free art dní, 52 filmových projekcí a 12 akcí pro děti. Žadatel je příjemce víceletého grantu HMP (hlavního města Prahy - pozn. red.) v oblasti kultury na léta 2015 -2017, na každý rok své činnosti získal 2.000. 000 Kč.

Návrh grantové komise: Crossclub svou dosavadní jedenáctiletou činností prokázal, že je koncepčně vedeným multižánrovým kulturním centrem, který se těší nejen oblibě domácích návštěvníků, ale je vyhledáván i zahraničními turisty. V dramaturgii klubu dominuje hudba a s ní spojená promotérská činnost, nicméně programová koncepce je otevřena i k dalším uměleckým formám – zejména divadlu a výtvarnému umění. V roce 2014 byl Crosssclub zařazen The Guardian mezi 25 nejlepších klubů Evropy. Důraz je kladen především na multižánrovost, různorodost, alternativu, experiment a z tohoto důvodu je Crossclub v Praze jedinečným. Žádost je po formální stránce precizně vypracována, nicméně z navrhovaného rozpočtu je patrné, že žadatel předpokládá výrazné navýšení nákladů na činnost, oproti minulému období (vykazované celkové náklady 2015 = 4,7mil. Kč, plánované celkové náklady 2017 = 25mil. Kč). Navýšení nákladů na program o více než 500% není adekvátní navržené programové koncepci, doporučujeme tříletý grant ve stejné výši jako dosud.

Rock Café

Roční rozpočet (2018): 20.940.000,- Kč
Požadovaná částka (2018): 12.485.000,-
Bodové hodnocení komise: 58/100
Přidělená dotace (2018): 0,-

Anotace: Projekt „Rock Café –otevřené a inspirující“ si klade za cíl v letech 2018 - 2021 - přivést do klubu především mladé lidi a zde na ně působit progresivní hudbou, moderním divadlem a vůbec komplexním kulturním programem. Cílem žadatele je tak mladé lidi vést k utváření si vlastního názoru, k toleranci a k zájmu o kulturu. Rád by pro návštěvníky vytvořil příjemné a pozitivní prostředí, kde se budou moci cítit sebevědomě, a kde jim bude dán prostor k realizaci vlastních projektů a myšlenek. Zároveň chce i nadále být prostorem, který je na pražské kulturní scéně vnímán jako místo otevřené především mladým umělcům, místem, kde se mohou díky kvalitnímu vybavení a produkčnímu zázemí svobodně a kreativně realizovat. Žadatel je dlouhodobým příjemcem podpory HMP v oblasti kultury, čerpá víceletý grant: 2015 – 6.500.000 Kč, 2016 – 6.500.000 Kč.

Návrh grantové komise: Společnost Nový Horizont nabízí v Rock Café stálou, kvalitní kulturní nabídku v hudebním žánru. Jedná se o promotérský podnik, který je postaven na rentabilním ekonomickém režimu a jeho programová náročnost se nedá srovnávat s budováním nových uměleckých forem v jakékoli umělecké disciplíně. Žadatel v textu deklaruje různorodou nabídku kulturních žánrů (hudba, divadlo, kino, výstavy, literatura) a podporu originální divadelní autorské tvorby, nicméně odborná umělecká garance – jména dramaturgů a kurátorů nejsou v textu uvedena. Není popsána ani metodika výběru děl a produkcí ve zmíněných žánrech, celková dramaturgická koncepce chybí. Navrhovanému programu Rock Café tak chybí parametry profesionálního zajištění podpory mladého a objevného umění, které potřebuje podporu z veřejných zdrojů. Žadatel je zaměřen dominantně na promotérskou činnost v oblasti hudby, má stabilní ekonomické zázemí (hostinská činnost), nicméně v rozpočtu uváděné příjmy z těchto činností jsou nereálně nízké při porovnání s ekonomickým výkonem v zařízeních obdobného typu. Žadatel bohužel opět požaduje neúměrné navýšení dotace oproti minulému období z 6 500 000,- Kč v roce 2015 na 12 200 000,- Kč v roce 2018 (běžná praxe navyšování rozpočtu je 10% max. 30%, zde téměř 100%), přitom navrhovaná činnost žadatele se neliší v počtu plánovaných aktivit od minulého období. Důležitý je také fakt, že žadatel je již dotován z veřejného rozpočtu formou výhodného nájmu prostor klubu od MČ Praha 1, která by byl v komerčním režimu na tomto území MČ Prahy 1 mnohonásobně vyšší. Proto parametry a důvody pro další podporu z grantového programu HMP nenacházíme.

Experimentální prostor Roxy/NoD

Roční rozpočet (2018): 34.210.000,- Kč
Požadovaná částka (2018): 23.807.000,-
Bodové hodnocení komise: 58/100
Přidělená dotace (2018): 0,-

Anotace: Experimentální prostor Roxy / NOD potvrzuje svou dramaturgií pozici významného kulturního a společenského centra, kde se střetávají umělecké disciplíny, kde dochází fúzování žánrů, k novým inovativním přístupům a tvůrčím metodám, kde vznikají nová umělecká seskupení a kde umělci získávají zázemí a podporu. Cílem tohoto projektu je podpora nezávislého umění a kultury, a to prostřednictvím kulturních, vzdělávacích a osvětových programů. Program v prostorách Roxy/NoD se v následujícím období soustředí na udržení a rozšíření špičkové dramaturgie nezávislého umění mezinárodního významu. Žadatel je dlouhodobým příjemcem podpory HMP v oblasti kultury, čerpá víceletý grant: 2014 – 11.500.000 Kč, 2015 – 11.500.000 Kč, 2016 – 11.500.000 Kč, 2017 – 11.500.000 Kč.

Návrh grantové komise: Žadatel svojí dlouhodobou kontinuální činností prokázal, že má nezastupitelnou pozici významného kulturního zařízení, kde se střetávají umělecké žánry, probíhá podpora inovativních přístupů a tvůrčích metod. Experimentální prostor Roxy/Nod byl dlouhá léta považován za jeden z dramaturgicky nejprogresivnějších, a to jak v oblasti elektronické hudby, živých koncertů, divadelní dramaturgie či multižánrových projektů. Dramaturgická bezradnost posledních let však není nikterak řešena v předkládaném projektu. Chybí konkrétní dramaturgický plán, obecný formální popis projektu nemá a nenavrhuje žádné konkrétní programové cíle, které by se s odbornou uměleckou reflexí snažily o řešení současného „nouzového“ stavu dramaturgie Roxy/Nod (dramaturgie z hlediska jednotlivých uměleckých žánrů je podrobněji rozpracována v jednotlivých posudcích všech pěti hodnotitelů). Nepřehlednou situaci fungování několika společností v jednom prostoru (Linhartova nadace, DEAI, z.s, 10:15 management, s.r.o.) zrcadlí také rozpočet projektu: chybí počet akcí a průměrná cena vstupenky, společnost nemá žádný příjem z reklamy, z hostinské činnosti, prodeje upomínkových předmětů a podobně. Proto nelze považovat za adekvátní žádost o navýšení dotace na další období o více než 100%. Ekonomicky stabilní subjekt navyšuje meziročně rozpočet mezi 5% - 30%. Navíc masivní finanční navýšení dotace není dostatečně podloženo v předkládané programové koncepci. Předložený projekt nezakládá důvody k další kontinuální podpoře činnosti žadatele z veřejných zdrojů.

Signal Festival

Roční rozpočet (2018): 28.997.800,- Kč
Požadovaná částka (2018): 9.500.000,-
Bodové hodnocení komise: 86/100
Přidělená dotace (2018): 6.200.000,-

Anotace: Signal Festival je největší přehlídka světelného umění v České republice, probíhá v ulicích centra Prahy. Žadatel získal na svoji činnost podporu HMP v oblasti kultury v posledních 3 letech: rok vyhlášení 2014 - partnerství v oblasti kultury - 0 Kč/ žadatel Signalism s.r.o./, 2015 -partnerství 5.000 000 Kč/Signal Production s.r.o., víceletý grant 0 Kč Signalism s.r.o., nepřijatý grant 100 000 Kč /Signalism s.r.o., 2016 - partnerství 5.000 000 Kč/Signal Productions s.r.o.

Návrh grantové komise: Signal Festival je špičkový kulturní projekt zaměřený na oživení veřejného prostoru uměleckými světelnými a interaktivními instalacemi a projekcemi. Signal Festival je organizován v době mimo hlavní turistickou sezónu, a přispívá tak k rozvoji cestovního ruchu v metropoli v tomto období. Prezentuje nové trendy a formy umělecké tvorby, mezinárodním rozměrem posiluje prestiž Prahy. Rozvíjí provázanost s marketingem a propagací města, využívá historického potenciálu Prahy a ukazuje ji jako otevřené kulturní město, stimuluje uměleckou tvorbu a zpřístupňuje její výsledky občanům i návštěvníkům. Signal Festival se v roce 2013 stal členem Mezinárodní organizace světelných festivalů (celosvětová síť) a je součástí oficiálního kalendáře akcí podporovaných UNESCO. Žádost je precizně zpracována. Doporučujeme k podpoře.

Palác Akropolis

Roční rozpočet (2018): 38.081.477,- Kč
Požadovaná částka (2018): 24.548.287,-
Bodové hodnocení komise: 75/100
Přidělená dotace (2018): 9.000.000,-

Anotace: Projekt Palác Akropolis 2018 – 2021 je dramaturgicky strukturován do pětadvaceti sub-projektů, které jsou produkčně členěny do tří projektových sekcí (Divadlo, Hudba, Ostatní projekty a multižánrové festivaly). Projektová struktura a způsob dramaturgického a produkčního přístupu k jejímu naplňování a vyvažování je „jemnou alchymií“, která se opírá o vysokou profesionální zkušenost osobností stabilizovaného tvůrčího a produkčního týmu. Otevřenost týmu novým, ale umělecky kvalitním počinům a jeho schopnost široké umělecké a produkční spolupráce, včetně vysokého podílu spoluprací zahraničních, je základním předpokladem realizace projektu. PA je divácky velmi oblíbený, získal několikanásobné ocenění Klub roku. Některé z žánrových projektů jsou vnímány jako spoluurčující v rámci evropského kulturního dění. PA se díky systematické koncepční práci a vyhraněnosti programové náplně stal kulturním fenoménem. Žadatel je dlouhodobým příjemcem podpory HMP v oblasti kultury, čerpá víceletý grant: 2014 – 15.000.000 Kč, 2015 – 15.000.000 Kč, 2016 – 15.000.000 Kč, 2017 – 15.000.000 Kč.

Návrh grantové komise: Program Paláce Akropolis v následujícím období se skládá ze tří projektových sekcí (divadlo, hudba a ostatní projekty), které jsou detailně rozpracovány do 25 sub-projektů. Formálně precizně zpracovaný projekt představuje dramaturgický plán, jehož cílem je udržení rozmanitosti a kvality programu v Paláci Akropolis v posledních letech. Důraz je kladen na rozvoj mezinárodní umělecké spolupráce a spolupráce se světovými žánrovými „špičkami“ a významnými mezinárodními institucemi. Chybí větší otevřenost pro mladší generace tvůrců, nicméně v základní dramaturgii jsou i projekty pro minoritní skupiny obyvatel (národnostní menšiny, děti, důchodce a zdravotně handicapovaní). Stabilní rozpočet, vysoce profesionální produkční tým, obklopení se odborníky. V částečné míře doporučujeme k podpoře.

Kompletní informace najdete v příloze č. 5 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 23/60 ze dne 26. 1. 2017. Všechny subjekty si také můžou zažádat o jednoleté granty. V nich Praha na kulturu na rok 2017 rozdělila skoro 104 milionů.

A co Brno?

Ještě bychom chtěli pro srovnání doplnit, že Brno má Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby, který v roce 2016 rozdal 4.638.000,- korun a rozdělil je mezi 49. subjektů. Největší grant pak byl ve výši 548.000,- korun (zdroj). O tom ale zase někdy příště.

REKLAMAREKLAMA